.
hed

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان

ارزیابی کیفی جزوه آمار و روش تحقیق - کنکور ارشد وزارت علوم 96


پریسا گلستانی
 

در آزمون امسال، برخلاف پارسال که سوالات آمار درصد بیشتری را به خود اختصاص داده بودند، سوالات آمار و روش تحقیق به طور برابر مطرح شدند به عبارتی در درس آمار و روش تحقیق ما 10 سوال از مباحث آمار و 10 سوال هم از مباحث روش تحقیق داشتیم و از این 10 سوال آمار فقط سه سوال مربوط به مباحث محاسباتی می شدند که همین موضوع باعث شده بود که از سختی سوالات نسبت به سال گذشته کاسته شود. در مورد درس آمار و روش تحقیق اما نکته قابل توجه این هست که در سه چهار سال گذشته توجه طراحان سوال به طور عمده به درس آمار بوده و بدین معنا هست که شاید دیگر نتوان مثل قبل از این درس صرف نظر کرد و طرفا به درس روش تحقیق پرداخت بنابراین توصیه ما این هست که اگر در درس امار احساس ضعف میکنید حتما در پی رفع آن باشید و اگر هم فکر میکنید که این درس نقطه قوت شماست آن را دست کم نگیرید و از روزهای ابتدایی مطالعه به آن بپردازید.


 

سوال منبع پاسخ صفحه سطر پاسخ صحیح توضیحات
31 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 78 توضیحات ضریب همبستگی تاوکندال 2 برای تعیین رابطه بین چندین رتبه از ضریب همبستگی تاوکندال استفاده می شود.
32 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 99 5 1 با توجه به فرمول خطای م
استاندارد میانگین که در صفحه 99 جزوه امده استت گزینه 1 صحیح است.
33 - - - 1 در میانگین پیراسته یا وینزوری به جای داده های پرت از بزرگترین یا کوچکترین داده غیر پرت استفاده میشود و سپس میانگین محاسبه می شود
34 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 26 سطر آخر 4 در نمودار ستونی روی محور عمودی فاصله طبقات نمایش داده می شود.
35 - - - 4 از آنجایی که آزمونهای نا پارامتریک دارای توان کمتری نسبت به آزمونهای پارامتریک هستند میتوان نتیجه گرفت که احتمال رسیدن به نتایج معنی دار سخت تر است.
36 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 113 سطر اول 3 با توجه به فرمول تحلیل واریانس یک راهه گزینه 3 صحیح است.
37 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 12 پاراگراف آخر 1 توضیحات مقیاس اسمی
38 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 59 سطر آخر 2 توضیحات پیدا کردن مساحت منحنی واقع بین دو نمره استاندارد
39 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 33 5 3 میانه یک شاخص ترتیبی است و زمانی به کار برده می شود که داده های پرت یا افراطی وجود داشته باشد یا وقتی که توزیع دارای کجی باشد.
40 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 48 آخر صفحه 2 اولین خاصیت ریاضی شاخص های پراکندگی
41 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 163 2 3 از نظر عملیاتی آزمایش عبارت است از تاثیر متغییر مستقل بر متغییر وابسته بنابراین در این سوال متغییر مستقل که باید دستکاری شود نیازمند تعریف عملیاتی است.
42 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 217 آخر صفحه 4 مراحل اقدام پژوهی
43 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 310   1 فصل بیست و هشتم: روش تحقیق علی – مقایسه ای
44 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 189 سطر اول 3 توصیحات  روش دلفی
45 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان     2 این سوال را با درک و مطالعه دقیق تحقیقات کمی و کیفی و سایر روشهای تحقیق میتوان پاسخ داد.
46 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 206 پاراگراف آخر 4 یکی دیگر از مقیاس‌ها، مقیاس گاتمن است. این مقیاس شامل مجموعه‌ای از گویه‌ها است که در رابطه با نگرش فرد نسبت به یک موضوع تنظیم شده است. گویه‌ها بر حسب دشواری، پیچیدگی یا ارزش وزنی مرتب می‌شوند و موافقت با تأیید یک گویه، موافقت با سایر گویه‌های کم وزن‌تر را به دنبال دارد. این ویژگی «تراکمی بودن» مقیاس گاتمن امکان می‌دهد تا با داشتن امتیاز کلی فرد نمرة وی را در هر گویه پیش‌بینی نماییم.
47 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 91 9 2 در نمونه گیری تصادفی ساده همه افراد به طور تصادفی از فهرست اعضای جامعه انتخاب می شوند
48 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 11 سطر اول 4 متغییر نامربوط همان متغییر مزاحم یا مداخله گر است
49 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 136 9 3 مورد دوم مراحل همده روش علمی : تدوین فرصیه
50 جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 274 14 1 آزمایش علمی دارای سه ویژگی ضروری است: کنترل، انتخاب تصادفی، تکرار آزمایش
 

 
  

  • کل سوالات درس آمار و روش تحقیق: 20
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: 20
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه آمار و روش تحقیق کیهان موجود بود:  18
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون: 90 %
  • میانگین موزون رتبه های تک رقمی کنکور ارشد: حدود 73 %
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه آمار و روش تحقیق برای آزمون کارشناسی ارشد 96 استخراج شده است.
  • تهیه: مشاوران کنکور کارشناسی ارشد – گروه آموزشی کیهان
  • تاریخ برگزاری آزمون: 7 اردیبهشت 96 / تاریخ تهیه گزارش: 16 اردیبهشت 96
  • این گزارش مطابق با دفترچه Cسوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

 
     گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی

 

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور ارشد, جزوات ارشد, جزوات ارشد کیهان, جزوات ارشد روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات ارشد کیهان, ارزیابی جزوات ارشد روانشناسی کیهان
 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.