.
hed

علم النفس, آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, جزوات کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور کارشناسی ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع ارشد بالینی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

تحلیل جامع سوالات علم النفس کنکور ارشد روانشناسی 98

همراه با پاسخ تشریحی


 

تهیه توسط آقای صادق رحمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطباییارزیابی درس علم النفس

 

در کنکور 98 همانند دوسال پیش تعداد سوالات درس علم النفس پانزده سوال بود و با تسلط بر روی منابع معرفی شده امکان پاسخگویی به اکثر سوالات فراهم بود. طبق پیش بینی ها اکثر سوالات از قسمت نظریات مهم مانند ابن سینا، غزالی، فارابی و ملاصدرا طرح شده بود. سوالات نسبت به سال قبل اندکی  مفهومی تر طرح شده بوند اما از لحاظ سختی درجه متوسطی را به خود اختصاص داده بودند.
 

سوال

پاسخ

نام جزوه

فصل

مبحث

متن پاسخ تشریحی

91

گزینه 4

قوه نظری نفس ناطقه

علم النفس کیهان

فصل سوم: فارابی

آرای فارابی درباره طبقه بندی قوای نفس

فارابی قوه ناطقه را به دو قوه متمایز ظبقه بندی میکند. عقل عملی و عقل نظری. وی عقل نظری را دارای سه مرتبه عقل هیولانی، عقل بالفعل و عقل مستفاد می داند.

92

گزینه 4

استقلال و عدم استقلال از تجربه

علم النفس کیهان

فصل چهاردهم: غریزه و فطرت

انطباق

یکی از ویژگی های غریزه از دیدگاه رواقیون استقلال از تجربه است اما از نظر اسلام غرایز تحت تاثیر عوامل محیطی و اکتسابی قابلیت تغییر و دگرگونی دارند.

93

گزینه 2

عقل

علم النفس کیهان

فصل پانزدهم: نفس و خودآگاهی

راه های پیدایش سازماندهی های اکتسابی

در مرحله نفس مطمئنه انسان از مرحله خوف و حزن گذشته و فرح و اطمینان و رضایتمندی برایش حاصل میشود. پس این سه مورد معلول نفس مطمئنه هستند و نفس مطمئنه تحت سیطره کامل عقل است و که مسیر اعمال و رفتار انسان را مشخص می کند و نقش علی دارد.

94

گزینه 1

میل

علم النفس کیهان

فصل پانزدهم: نفس و خودآگاهی

 

هوی در لغت به معنای خواست و اراده است. هوای نفس ناظر بر کسب لذائذ و فرار از الم است که در هردوحال انسان به دنبال کسب راحتی و لذت است.

95

گزینه 2

داروین

 

 

 

 

96

گزینه 3: تنها یک حیثیت دارد و آن حیثیت تعلق ذاتی و اضافه وجودی به بدن است

علم النفس کیهان

فصل هفتم: ملاصدرا

جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا

ملاصدرا این نظریه که نفس دارای دو بعد ذاتی و اضافه است را قبول نداشت و بر تک بعدی بودن نفس تاکید می کرد. از نظر وی اضافه نفس به بدن یا نفسیت نفس در ذات نفس نهفته است و از آن جدایی ناپذیر است و هویت نفس در گرو آن به بدن است. 

97

گزینه ۴

موارد 2 و 3

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی تالیف بنی جمالی و احدی

قوای نفس از دیدگاه فارابی

قوه محرکه یا نزوعیه

از نظر فارابی اراده از قوه نزوعیه سرچشمه می گیرد زیرا اراده یا تمایل و اشتیاق است به آنچه ادراک شده باشد یا بازگشت و نفرت از موضوع مورد ادراک است. خواه آن ادراک به حس باشد، خواه به تخیل و خواه به قوه ناطقه چه حکم به انجام فعل شود یا امر به ترک آن.

98

گزینه 2

عقلی و قیاسی

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی احدی و بنی جمالی

 

سخن آخر

از قرن دوم به بعد در خصوص کیفیات نفسانی، آرایی بسیار نظامدار و سازمان یافته ابراز شد. دستیابی به این نظرات و اندیشه ها عمدتا به یاری روش های عقلی، استدلالی، قیاسی و برهان های کلامی صورت پذیرفته است.

99

گزینه 3

متفکره- متخیله

علم النفس کیهان

فصل چهارم: ابن سینا

قوه متصرفه(متخیله- متفکره)

قوه متصرفه را اگر عقل به کار برد قوه متفکره و اگر وهم استعمال کند قوه متخلیه نامیده می شود.

100

گزینه 4

نفسانی یا جسمانی بودن قوای ادراک ظاهری و باطنی است.

علم النفس کیهان

فصل هفتم: ملاصدرا

تجرد قوه خیال

یکی از موارد اختلاف ملاصدرا و حکمای پیشین، بر سر نفسانی یا جسمانی بودن قوای ادراکی ظاهری و باطنی است.

101

گزینه 3

قوه وهم(واهمه)

علم النفس کیهان- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی احدی و بنی جمالی

فصل چهارم: ابن سینا

قوای نفس

قوه وهم در انتهای تجویف(حفره) وسط مغز قرار دارد و معانی غیر محسوس را از محسوسات جزیی درک می کند.

102

گزینه 1

حیوانی

علم النفس کیهان

فصل پنجم: غزالی

قوای نفس

نفس حیوانی کمال اول است برای جسم طبیعی آلی از آن جهت که مدرک جزئیات و متحرک بالاراده است

103

گزینه 3

حس مشترک، خیال، وهم، حافظه

علم النفس کیهان

فصل چهارم: ابن سینا

قوای نفس

ابن سینا قوه مدرکه را به دو نوع حواس ظاهره و حواس باطنه تقسیم می کند. حواس باطنه خود به حس مشترک، خیال، وهم، حافظه و متصرفه تقسیم می شود.

104

گزینه 1

عدالت

 

 

 

از نظر غزالی حكمت، فضيلت قوه ناطقه (عاقله)‌ي انسان است، شجاعت فضيلتِ قوه غضبيه، عفت فضيلت قوه شهویه و عدالت مربوط به هر سه قوه مذكور است. عدالت حالتي است در نفس، مربوط به قواي سه گانه، و بيانگر آن است كه قواي مذكور، بايد در اطاعت از يكديگر ترتيبي را رعايت كنند. بدين معنا كه قوه غضبيه و شهويه مطيع و منقاد قوه عاقله باشند.عدالت عبارت است از قرار گرفتن هریک از این قوا به نحو لازم.
در نتیجه به نظر می رسد گزینه صحیح گزینه 1 باشد.

105

گزینه 2

علم النفس کیهان

فصل سوم: فارابی

عقل مستفاد

سعادت از منظر فارابی رسیدن آدمی به حد کمال یعنی عقل مستفاد است.

نتیجه ارزیابی

  • کل سوالات درس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان: 15
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: 15
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه‌های کیهان موجود بود: 11
  • درصد پاسخدهی: 73%
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه علم النفس برای آزمون ارشد 98 استخراج شده است.


توضیحات سرکار خانم سحر احسانی - رتبه 7 کنکور ارشد و مدرس درس علم النفس در گروه آموزشی کیهاناز اعتماد همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم 

گروه آموزشی کیهان
رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
فقط روانشناسی و مشاورهلینک های مرتبط:

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، پاسخ تشریحی کنکور ارشد 98, پاسخ تشریحی کنکور, پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, پاسخ تشریحی درس آسیب شناسی روانی, پاسخ تشریحی روانشناسی رشد, پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق, پاسخ تشریحی روانشناسی بالینی

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

 

 
 

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 1
Leili
|
1398/08/08 - 14:48
0
0
ba rahnamaei mosjaveram va jozve keyhan nafs ro hkub zadam parasl.
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.