.
hed
قضاوت بالینی، اهمیت و سطوح تفسیر و رویکردهای کمی و ذهنی به قضاوت و تفسیر بالینی
قضاوت بالینی •    اهمیت و سطوح تفسیر •    نمونه ها، علایم و همبسته ها •    رویکردهای کمی و ذهنی اهمیت و سطوح تفسیر عنصر اصلی در قضاوت بالینی نوع تفسیر متخصص درباره داده هایی است که در دست دارد. روانشناسان سه سطح از تفسیر بالین ...
آموزش تصویری یا متنی دروس روانشناسی
رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق + پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق (LAS)
رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق + پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق (LAS)   عشق عشق براي اكثر افراد موضوعي جذاب ميباشد امـا تحقيقـات روانشـناختي، بـه ويـژه در دهه هاي قبل، متناسب باجذابيت اين موضوع نبوده است. اگرچـه در دو سـه دهـة قبـل و مخصوصاً در سالهاي اخير توجه نسبتاً خوبي به اين ...
.